Smlouva o poskytování služeb
WWW.FOODYS.CZ

(dále jen „smlouva“)

uzavřená meziNázev firmy: FOODYS.CZ s.r.o.

Sídlo: Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín

IČ: 099 72 072

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 121908

Zastoupena: Davidem Grácem, jednatelem

Kontaktní spojení: 577 271 206, info@foodys.cz


(dále jen „provozovatel“)aNázev firmy:

Sídlo:

IČ:

Zapsaná:

Zastoupena:

Kontaktní spojení:


(dále jen „objednatel“)

PREAMBULE

Provozovatel na internetové adrese https://www.foodys.cz připravuje službu, která slouží pro vyhledávání nabídek internetových obchodů, které jsou zaměřeny na jídlo a pití z celého světa. Pomocí řazení a filtrování lze vyhledat produkty, srovnat ceny, zjistit skladovou dostupnost. Dále lze získat další informace o nabízeném zboží, a to včetně jeho popisu. Tato služba bude pro uživatele celosvětové sítě Internet dostupná nejpozději do 30. 6. 2021.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Objednatel se zavazuje, že bude po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb provozovateli předávat informace o svých produktech za účelem jejich zobrazování na webové stránce, a to ve formě tzv. XML feedu. Smluvní strany berou na vědomí, že se může podoba XML feedu podle předchozí věty po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb měnit.

1.2 Objednatel se dále zavazuje, že bude platit provozovateli za zobrazování vybraných informací o produktech objednatele na webové stránce odměnu, a to v souladu s čl. 2 této smlouvy.

1.3 Provozovatel se zavazuje, že budou vybrané informace o produktech objednatele zobrazovány na webové stránce, a to s uvedením hypertextového odkazu na internetovou stránku objednatele, není-li stanoveno jinak.

1.4 Dále se provozovatel zavazuje, že zpřístupní objednateli informace týkající se produktů objednatele zobrazovaných na webové stránce, a to v rozsahu evidovaném v informačním systému, a to nejpozději do půl roku od uzavření smlouvy.

1.5 Aniž by došlo k zániku smlouvy o poskytování služeb, může objednatel pozastavit využívání služby, a to e-mailovým pokynem na adresu info@foodys.cz.

1.6 Objednatel bere na vědomí, že informace poskytnuté objednatelem provozovateli v rámci XML feedu jsou provozovatelem zveřejňovány na webové stránce v té podobě, v jaké mu byly objednatelem poskytnuty. V případě, že jsou v rámci XML feedu poskytnuty poskytovateli chybné informace (cena zboží apod.), dojde provozovatelem ke zveřejnění těchto chybných informací na webové stránce. Provozovatel není povinen provádět preventivní ani následnou kontrolu informací poskytnutých objednatelem v rámci XML feedu.

2. ODMĚNA PROVOZOVATELE

2.1 Za zobrazování předaných informací o produktech na webové stránce uhradí objednatel provozovateli odměnu za každé kliknutí uživatele na produkt objednatele zobrazovaný na webové stránce, a to ve výši stanovené v Ceníku služeb, který je součástí informačního systému.

2.2 Objednatel může v uživatelském účtu nastavit vyšší odměnu provozovatele za každé kliknutí, což může vést k vyšší návštěvnosti internetové stránky objednatele. V takovém případě náleží provozovateli za každé kliknutí odměna uvedená v informačním systému.

2.3 Skutečnosti rozhodné pro vznik práva provozovatele na odměnu jsou evidovány v informačním systému provozovatele. Po skončení každého kalendářního měsíce zašle provozovatel objednateli vyúčtování jeho odměny za předchozí kalendářní měsíc tak, jak bude tato odměna evidována v informačním systému.

2.4 Souhrnná odměna provozovatele je splatná měsíčně, přičemž může být splatná bezhotovostně na účet provozovatele do deseti (10) dnů od vystavení faktury za předcházející kalendářní měsíc, pokud provozovatel nevyžaduje uhrazení své odměny na základě zálohové faktury.

2.5 Informace k platbě (včetně čísla účtu provozovatele a variabilního symbolu platby) obdrží uživatel v pokynech k platbě, které se zobrazují v rámci uživatelského účtu, nebo je provozovatel zašle elektronickou poštou na adresu objednatele. Objednatel je povinen uhrazovat platby v souladu s těmito pokyny a společně s variabilním symbolem platby.

2.6 Provozovatel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a ke všem částkám bude připočtena DPH v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

2.7 V případě prodlení objednatele s placením odměny provozovatele je provozovatel oprávněn přerušit plnění jakýchkoli svých závazků vůči objednateli, a to až do okamžiku uhrazení všech závazků objednatelem.

3. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

3.1 Objednatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout provozovateli licenci ke všem předaným informacím o produktech a jejich jednotlivým prvkům, tedy včetně všech fotografií produktů a dalších podkladů souvisejících s produkty, které podléhají ochraně autorským právem či jiným právem k duševnímu vlastnictví.

3.2 Objednatel tímto uděluje provozovateli oprávnění k výkonu práva zpřístupněná díla užít (licence), a to za podmínek níže uvedených.

3.3 Licence ke zpřístupněným dílům je poskytována k užití sdělování zpřístupněného díla veřejnosti (zejména prostřednictvím internetu) bezúplatně, a to v neomezeném územním rozsahu. Zpřístupněné dílo může být provozovatelem využito v reklamě či v rámci jiné propagace, přičemž za tímto účelem může provozovatel poskytovat třetím osobám podlicence ke zpřístupněnému dílu. Licence ke zpřístupněnému dílu je poskytnuta na dobu trvání smlouvy o poskytování služeb a dále na dobu po skončení trvání smlouvy o poskytování služeb, a to za podmínky, že u zpřístupněného díla bude uveden hypertextový odkaz na internetovou stránku objednatele.

3.4 Provozovatel se zavazuje, že neposkytne přístup k XML feedu objednatele třetí osobě.

4. VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

4.1 Objednatel bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená objednatelem v uživatelském účtu.

4.2 Objednatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení provozovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.

4.3 Objednatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru provozovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Objednatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služby další zákazníky provozovatele či jinak nepřiměřeně omezoval provozovatele. Objednatel zejména nesmí server provozovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.

5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti provozovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to konkrétně ustanoveními § 1914 a násl. občanského zákoníku. Provozovatel odpovídá objednateli pouze za zaviněné porušení právních povinností. Objednatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti provozovatele za vady služeb u provozovatele zejména na adrese jeho sídla.

5.2 Objednatel dále bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě objednatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení objednatele, za stav programového vybavení objednatele, za zálohování dat objednatelem a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení objednatele.

5.3 Objednatel souhlasí s využíváním jeho anonymizovaných dat uložených v rámci služby pro analytické účely, a to i po zániku smlouvy o poskytování služeb.

5.4 Objednatel poskytne provozovateli nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy tyto údaje:

  • název e-shopu;
  • přesnou URL adresu e-shopu;
  • přesnou URL adresu XML feedu.

6. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

6.1 Objednatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany provozovatele souvisejících se službami nebo podnikem provozovatele na adresu objednatele a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob na adresu objednatele.

6.2 Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící provozovateli k rozpoznání webového prohlížeče objednatele při jeho komunikaci se službou a k následnému využití některých funkcí služby. V případě, že je možné závazky provozovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoli odvolat.

7. TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

7.1 Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti dnem uzavření.

7.2 Smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu neurčitou a může být vypovězena z jakéhokoli důvodu či bez uvedení důvodu kteroukoli ze smluvních stran. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet doručením výpovědi druhé smluvní straně. Dle článku 1.5 lze službu kdykoli pozastavit.

7.3 V případě, že objednatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb, nebo z obecně závazných právních předpisů, může provozovatel smlouvu o poskytování služeb z těchto důvodů vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení objednateli. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.

8. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem.

8.2 Smluvní strany smluvily pravomoc soudů České republiky.

8.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

8.4 Provozovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb na třetí osobu, s čímž objednatel souhlasí.

Povinné údaje o e-shopu

Název e-shopu:

URL adresa e-shopu:

URL adresa XML feedu:

V dne .

Provozovatel:

David Grác

jednatel

FOODYS.CZ s.r.o.

Objednatel:

Newsletter

Aby vám nic neuteklo!